กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ประจำปี 2564

 

โครงการศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (กลุ่มเครือข่าย) ระหว่างวันที่  1 – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

More...
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ประจำปี 2564

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ 1 – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โดยคณะครูนำแจกใบงานและใบความรู้ให้กับผู้เรียน

More...
กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่  1 – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลการใช้บริการ
   ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
   E-service
   การรับฟังความคิดเห็น
   ช่องทางการร้องเรียน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือปฏิบัติงาน
    คู่มือสำหรับการให้บริการ
    แผนการใช้งบประมาณ
    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    แผนพัฒนาสถานศึกษา
    แผนดำเนินงานประจำปี
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    แผนงานบริหารงานบุคคล
    งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
    ประกาศเจตนารมรณ์สุจริตผู้บริหาร
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร)  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการในการดูแลความปลอดภัยสำหรับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทุกคน

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      12 คน

สถิติเดือนนี้:   69 คน

สถิติปีนี้:        5384 คน

สถิติทั้งหมด: 6226 คน

 


อำนาจหน้าที่

 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
1.2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)
1.3 การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอำนาจบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 39 วรรคสอง)
1.5 ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พ.ร.บ. บริหาร ศธ.)
1.6 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
1.7 ระเบียบกฎหมายอื่นๆ


2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
2.1 จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
2.2 จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
2.3 พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน
2.4 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
2.5 กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
2.6 ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ
2.7 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.8 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์

บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
- จัดรูปแบบการศึกษา (ม.15)
- จัดกระบวนการการศึกษา (ม.24-30)
- บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน (ม.39)
- เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา (ม.40)
- จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ม.48-50)
- ปกครองดูแลบำรุงทรัพย์สินฯ (ม.59)
- พัฒนาบุคลากร นักเรียน ด้านเทคโนโลยีฯ (ม.65-66)
2. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
- ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.6
- เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
- จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม (ม.12)
- ดำเนินการอื่นๆตามกฎหมายกำหนด
3. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 39)
- เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
- บริหารกิจการสถานศึกษา
- ประสาน ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
- เป็นผู้แทนสถานศึกษา
- จัดทำรายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
- อนุมัติประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย

4. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
- วิเคราะห์ จัดท านโยบาย แผนพัฒนาสถานศึกษา
- วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
- เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะท างานต่างๆ
5. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1. ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล มาตรา 27
2. พิจารณาความดีความชอบ มาตรา 27
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคคลกร มาตรา 27
4. จัดทำมาตรฐานภาระงานครู มาตรา 27
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานครู มาตรา 27
6. ปฏิบัติหน้าที่ตาม อ.ก.ค.ศ. / กรรมการสถานศึกษามอบหมาย มาตรา 27
7. สั่งให้ข้าราชการครูออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติตาม มาตรา 49
8. สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 53
9. ส่งครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก มาตรา 56
10.สั่งให้ครูพ้นทอลองปฏิบัติราชการต่อไป มาตรา 56 วรรค2
11.สั่งให้ครูที่ออกไปแล้วกลับเข้าตามมติ อ.ก.ค.ศ. มาตรา 64
12.สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู มาตรา 73
13.ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น มาตรา 75
14.แจ้งการงานครู เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรา 78
15. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มาตรา 79
16.ส่งเสริม สนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน มาตรา 81
17.รักษาวินัย อย่างเคร่งครัด มาตรา 82
18. เสริมสร้าง พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา มาตรา 95,98
19.อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก มาตรา 108
20.สั่งตั้งแต่งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลื่อมใสในการปกครอง มาตรา 110
21.สั่งให้ครูออกจากราชการในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบตำแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพจำคุก

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้
1. ผู้อำนวยการเป็นผู้แทนนิติบุคคลสถานศึกษา
2. นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง สพฐ.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินคดี
3. การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การยุบ รวม เลิกล้มโรงเรียน ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน โอน จ าหน่าย ตามหลักเกณฑ์สพฐ. กำหนด
5. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
6. บริหารจัดการงบประมาณ ตามอ านาจหน้าที่ ที่เลขาฯกพฐ.มอบหมาย
7. จัดทำระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบ สพฐ.กำหนด


อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่นๆ เช่น
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาอบรม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2547

ฯลฯ

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่